Kiti finansavimo būdai

Darbas universiteto miestelyje

LCC studentai yra skatinami dirbti universiteto miestelyje. Šiuo metu universitete dirba 47 studentai. Darbai patys įvairiausi – nuo kompiuterių laboratorijos asistentų iki dėstytojų asistentų. Dirba ne vien lietuvių kalbą mokantiems studentams, bet ir tiems, kurie jos nemoka. Jei norite daugiau sužinoti apie darbo galimybes universiteto miestelyje, kreipkitės į mūsų Karjeros centrą.

Darbas už universiteto ribų

LCC tarptautinio universiteto Karjeros centras bendradarbiauja su daugeliu įmonių ir organizacijų, kuriose LCC studentai gali gauti darbą. Be to, vasaros atostogų metu studentams padedame rasti darbą JAV ar Vakarų Europoje.

Jei norite daugiau sužinoti apie darbo galimybes universiteto miestelyje, kreipkitės į mūsų Karjeros centrą.

Mokesčių lengvatos

Lietuvos piliečiai gali pateikti prašymą mokesčių už studijas kompensacijai. Tai puiki galimybė padengti dalį išlaidų. Daugiau informacijos ieškokite VMI tinklapyje.

Valstybės teikiamos paskolos

Studijuojant LCC tarptautiniame universitete galima gauti valstybės skiriamą paskolą gyvenimo išlaidoms padengti bei studijų kainai sumokėti. Ši paskola studentui gali būti suteikta padedant universiteto Studijų finansavimo skyriui. 2014–2015 mokslo metais vidutinė tokios paskolos suma buvo 2173,00 €. Studentai gali kreiptis šios paskolos rugsėjo mėnesį. Šias paskolas grąžinti reikia pradėti tik baigus studijas universitete.

Daugiau informacijos galima rasti Valstybinio studijų fondo svetainėje.

Bankų teikiamos paskolos

Vis daugiau bankų siūlo paskolas aukštojo mokslo siekiantiems žmonėms. LCC tarptautinio universiteto studentai naudojasi kelių bankų teikiamomis paslaugomis.

Bankas „Swedbank”

Akademinė Kredito Unija

Tikslinės išmokos

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1.    Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2.    turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

3.    aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

4.    neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt , pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

* jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);

*  studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

  • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
  • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
  • studentui mirus.

Socialinės stipendijos

DĖL PARAIŠKŲ SOCIALINĖMS STIPENDIJOMS 2017 M. PAVASARIO SEMESTRĄ PAPILDOMO PRIĖMIMO KOVO – BALANDŽIO MENESIIŲ METU PILDYMO

Vadovaujantis Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau — Aprašas) 16 punktu, Fondas kiekvieną mėnesi po to, kai Fondo valdyba patvirtina studentų, kuriems skiriama socialinė  stipendija, sąrašą, jeigu yra pagal Aprašo 9 ir 10 punktus lėšų likutis, skelbia papildomą  paraiškų socialinei stipendijai gauti priėmimą.

Studentai, norėdami gauti socialinę  stipendiją  2017 m. pavasario semestrą  papildomo priėmimo metu, nuo 2017 m. kovo 22 d. iki balandžio 5 d. (įskaitytinai) privalo per Fondo interneto tinklalapi [http://vsf.lrvitilti  prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau — IS „PARAMA”) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą  (Socialinė  stipendija SS 2017 m. pavasario semestras papildomas priėmimas _ kovas – balandis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti socialinę  stipendiją. Primename, kad socialinė  stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną  mėnesi iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją  ir atostogų laikotarpi, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Studentas, kuris užpildo prašymą  papildomo priėmimo metu, socialinė  stipendija skiriama tik likusiam semestro laikotarpiui.

https://parama.vsf.lt/login.aspx?ReturnUrl=%2f