Kiti finansavimo būdai

Darbas universiteto miestelyje

LCC studentai yra skatinami dirbti universiteto miestelyje. Šiuo metu universitete dirba 47 studentai. Darbai patys įvairiausi – nuo kompiuterių laboratorijos asistentų iki dėstytojų asistentų. Dirba ne vien lietuvių kalbą mokantiems studentams, bet ir tiems, kurie jos nemoka. Jei norite daugiau sužinoti apie darbo galimybes universiteto miestelyje, kreipkitės į mūsų Karjeros centrą.

Darbas už universiteto ribų

LCC tarptautinio universiteto Karjeros centras bendradarbiauja su daugeliu įmonių ir organizacijų, kuriose LCC studentai gali gauti darbą. Be to, vasaros atostogų metu studentams padedame rasti darbą JAV ar Vakarų Europoje.

Jei norite daugiau sužinoti apie darbo galimybes universiteto miestelyje, kreipkitės į mūsų Karjeros centrą.

Mokesčių lengvatos

Lietuvos piliečiai gali pateikti prašymą mokesčių už studijas kompensacijai. Tai puiki galimybė padengti dalį išlaidų. Daugiau informacijos ieškokite VMI tinklapyje.

Valstybės teikiamos paskolos

Studijuojant LCC tarptautiniame universitete galima gauti valstybės skiriamą paskolą gyvenimo išlaidoms padengti bei studijų kainai sumokėti. Ši paskola studentui gali būti suteikta padedant universiteto Studijų finansavimo skyriui. 2016–2017 mokslo metais vidutinė tokios paskolos suma buvo 2685,00 €. Studentai gali kreiptis šios paskolos rugsėjo mėnesį. Šias paskolas grąžinti reikia pradėti tik baigus studijas universitete.

Daugiau informacijos galima rasti Valstybinio studijų fondo svetainėje.

Bankų teikiamos paskolos

Vis daugiau bankų siūlo paskolas aukštojo mokslo siekiantiems žmonėms. LCC tarptautinio universiteto studentai naudojasi kelių bankų teikiamomis paslaugomis.

Bankas „Swedbank”

Akademinė Kredito Unija

Tikslinės išmokos

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1.    Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2.    turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

3.    aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);

4.    neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį).

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje http://vsf.lrv.lt , pasirinkdami „Elektronines paslaugas“, paspaudę „Tikslinė išmoka“.

Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinėje sistemoje (IS „Parama“) studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, pildydamas formą „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

* jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);

*  studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

  • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
  • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
  • studentui mirus.

Socialinės stipendijos

Kovo 12-20 dienomis Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) skelbia papildomą prašymų priėmimo laikotarpį socialinei stipendijai 2018 m. pavasario semestrą gauti.

Vasario 20 d. baigėsi pagrindinio teikimo prašymų registracija socialinei stipendijai 2018 m. pavasario semestrą gauti. Iš viso gavome 2 949 studentų prašymus. Tačiau tinkamai užpildė ir Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 4 punkto nustatytus kriterijus atitiko tik 2516 aukštųjų mokyklų studentai. Socialinės stipendijos pasieks 1597 studentus, atitinkančius 4.1 kriterijų, t. y.,  gaunančius socialinę pašalpą. Socialinė stipendija paskirta 477 studentams, turintiems negalią, atitinkantiems 4.2 punkto kriterijų. Taip pat šios stipendijos suteiktos 442 šalies aukštųjų mokyklų studentams, netekusiems tėvų ar iki pilnametystės globotiems, registravusiems prašymus pagal 4.3 kriterijų.

Socialinėms stipendijoms 2018 m. pavasario semestrą mokėti skirta 1 876 706 eurų.

Studentus, atitinkančius išvardintus kriterijus socialinei stipendijai gauti, ir dėl tam tikrų priežasčių nesuspėjusiems užpildyti prašymų pagrindinio teikimo pavasario semestrą metu, kviečiame nenusiminti, ir suspėti juos užpildyti elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo IS „Parama“  kovo 12-20 dienomis.

http://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/kvieciame-teikti-prasymus-socialinei-stipendijai

 

Parama užsienio Lietuviams

Valstybinis studijų fondas informuoja, kad prasidėjo valstybės paramos skyrimo išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose konkursas.

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka. Parama skiriama konkurso būdu. 

-          Stipendijos mėnesinis dydis yra 3 BSI (šiuo metu 123,50 eurų per mėnesį). Stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui ir išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos.

-          Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, kuri skiriama, atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 eurų iki 319 eurų).

Išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai, provaikaičiai, studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą, turi būti:

  1. Priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;
  2. Paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos, vientisųjų arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).

Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Parama skiriama konkurso būdu, du kartus per metus pavasario ir rudens semestre.

Užsienio lietuviai studijuojantys Lietuvos aukštosiose mokyklose ir norintys gauti valstybės paramą 2017 m. rudens semestre,nuo rugpjūčio 21 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. privalo:

  1. užsiregistruoti Fondo interneto tinklalapyje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos paramai gauti yra teikiamos elektroniniu būdu fondo interneto tinklapyje autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas;
  2.  studentas, kuris dėl Paramos kreipiasi pirmą kartą, paraiškoje pažymi, kad yra išeivijos ar lietuvių kilmės užsieniečio vaikas, vaikaitis, provaikaitis, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti užsienio lietuviostatusą patvirtinančius dokumentus, arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Pretenduojantys į paramą asmenys turi pateikti:
  • krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
  • arba pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne žemesnėjenei aštunta klasėje.
  1. Studentas, norintis gauti socialinę išmoką, paraiškoje pažymi socialinių kriterijų, pagal kurį pretenduoja gauti socialinę išmoką, ir iki paraiškų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

Užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėti patvirtinančius dokumentus studentas turi atsiųsti registruotu paštu arba atnešti į Fondą.

Išeivio ar užsieniečio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus ir socialinę padėtį patvirtinančius dokumentus studentas turi išsiųsti registruotu paštu arba atnešti į Fondą.

Daugiau informacijos apie Paramos suteikimo sąlygas ir tvarką teikiama telefonu (8 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklalapyje http://vsf.lrv.lt/lt/naujienos/lietuviu-kilmes-uzsienieciai-kvieciami-teikti-prasymus-paramai-studijoms-gauti-1