Bendrasis priėmimas

LCC tarptautinis universitetas yra tos nuostatos, kad laikantis socialinio teisingumo principo aukštojo mokslo gali siekti visi, kurie to nori, o studijų kokybė matuojama ne pirmo kurso studentų stojamaisiais balais, o paties universiteto absolventų žiniomis ir gebėjimais. Tai yra, ne tiek svarbu, kokiais pažymiais moksleiviai išlaiko valstybinius egzaminus (mokyklų lygiai, kaip žinia, labai skiriasi), kiek svarbi yra jų motyvacija, nusiteikimas studijuoti ir bendrieji gebėjimai.

Tačiau jeigu moksleivis ketina studijuoti LCC bakalauro studijų programose ir dalyvauja bendrajame priėmime, jis privalo atitikti žemiau nurodytus minimalius reikalavimus.

Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Išsamią informaciją apie Bendrojo priėmimo tvarkos aprašą, priėmimo procedūras, terminus ir registraciją galite rasti LAMA BPO interneto tinklalapyje www.lamabpo.lt.

Minimalūs reikalavimai

 • Stojantieji turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą;
 • Stojantieji į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, privalo būti išlaikę bent vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.
 • Stojančiųjų konkursinis balas į valstybės nefinansuojamą vietą bei valstybės nefinansuojamą vietą su stipendija  turi būti ne mažesnis kaip 3;
 • Stojantysis privalo laikyti TOEFL stojamąjį testą stojamųjų egzaminų sesijos metu arba jau turėti galiojantį sertifikatą iš žemiau pateiktų anglų kalbos testų.
 • Stojantysis privalo atvykti į paskirtą motyvacinį pokalbį.
 • Stojantieji į valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija, 2017 metais įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, privalo būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos  (ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų lygmenis) ir matematikos. Vietoje užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino stojantieji gali būti išlaikę tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Konkursinio balo sandara

 • Matematika (svertinis koeficientas 0,4)
 • Lietuvių kalba ir literatūra (svertinis koeficientas 0,2)
 • Istorija (svertinis koeficientas 0,2)
 • Bet kuris dalykas nesutampantis su kitais dalykais (svertinis koeficientas 0,2)

Jei brandos egzaminas nelaikytas, vietoje brandos egzamino įvertinimo imamas metinis mokomojo dalyko įvertinimas, kuris dauginamas ne iš brandos egzamino, o iš metinio pažymio svertinio koeficiento.

Anglų kalbos testas

Norėdami įstoti, turite pateikti šiuos testų rezultatus. Šalia nurodyti stojimui reikalingi minimalūs pasiekimai.

 • TOEFL® ITP (Institutional Testing Program)* – 500 raštu
 • TOEFL® iBT (Internet Based Test) – 61 internetu
 • IELTS (International English Language Testing System) – 6.0
 • PTE ACADEMIC – 53
 • PTE General Test – Level 4
 • CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) – C
 • CAE (Cambridge Certificate of Advanced English) – C

* TOEFL ITP taip pat galite laikyti LCC tarptautiniame universitete (stojantiesiems iš ES šalių, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos). LCC institucinio TOEFL testo kaina (rezultatas galioja tik stojimui į LCC) yra 60 €. Kalbos reikalavimas gali būti atšauktas dėl šių priežasčių:

 1. Esate Didžiosios Britanijos, Airijos, Australijos, Kanados, Jungtinių Valstijų ar Naujosios Zelandijos pilietis.
 2. Pastaruosius dvejus metus studijavote vienoje iš anksčiau išvardintų šalių ir turite gerus akademinius įvertinimus.
 3. Dalyvavote FLEX programoje.
 4. Baigsite ar esate baigę tarptautinio bakalaureato mokyklą.

Papildomi balai*

 • Tarptautinių olimpiadų, konkursų, prizinių vietų laimėtojams pridedama už: I vietą – 2,5 balo, II vietą – 1,5 balo, III vietą – 1 balas.
 • Šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedama už: I vietą – 1,5 balo,  II vietą – 1 balas,  III vietą – 0,5 balo (vertinami tik 11–12 (gimnazijos III– IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus parodyti pasiekimai). Už to paties dalyko olimpiadą ar tą patį konkursą papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas ir skirtingus konkursus skirti papildomi balai sumuojami, tačiau tik vieną kartą.
 • Asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą, prie konkursinio balo pridedama po 0,5 balo.

* Apskaičiuojant minimalų konkursinį balą papildomi balai už neakademinius pasiekimus nėra įtraukiami.

Bendrojo priėmimo metu stojamasis konkursinis balas bakalauro studijų programoms  yra formuojamas bei papildomi balai skiriami remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-900  patvirtintu įsakymu „Dėl geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2017 metais tvarkos aprašu”.